Gdy­by Az­ja­ta pop­ro­sił mnie
o opis Euro­py, zmuszo­ny byłbym
od­po­wie­dzieć: Jest to część świata
na­wie­dzo­na niewiary­god­nym złudze­niem,
że człowiek zos­tał stworzo­ny z nicze­go

i że je­go obec­ne na­rodzi­ny są
je­go pier­wszym wejściem w życie.

~ Arthur Schopenhauer