złapać synergię

(…)
Podstawowym problemem nastręczającym się w związku
z badaniem zjawiska syner­gii jest jej nie­uchwyt­ność.
Syner­gia bowiem jest jak miłość.
Nie­mierzalna, nie dająca zamknąć się w ramach,
kapryśna i nie­prze­widywalna. Trudno jed­noznacz­nie
powiedzieć, kiedy się pojawia, i czy w ogóle ma miej­sce.
Trudno ją badać, ponie­waż dodat­kowym utrud­nieniem jest to,
iż w każ­dej sytu­acji i grupie ludzi zjawisko to
może wyglądać nieco ina­czej.

~ Jac Jakubowski, grupatrop.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *